Loading...
Skip to Content

Juridinių asmenų nemokumo procesas


Nemokumo proceso inicijavimas


Pareiga


1. Juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo yra nemokus;
2. Juridinio asmens likvidatorius, jeigu juridinio asmens likvidavimo metu paaiškėja, kad juridinis asmuo yra nemokus;
3. Juridinio asmens vadovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą.


Juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę.


Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą (kuris turi būti ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.


Siūlymas sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka gali būti netaikomas, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
1) anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
2) likvidatorius inicijuoja bankroto procesą, nes juridinis asmuo yra nemokus;
3) antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai.


Teisė


1. Juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemokus;
2. Kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs (restruktūrizavimo procesą turi teisę inicijuoti, tik jeigu jo reikalavimai juridiniam asmeniui, kurie yra pradelsti, viršija 10 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų dydį).


Kreditorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą juridiniam asmeniui jo buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę.


Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta neginčijama prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą (kuris turi būti ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų) prievolė nebus įvykdyta, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorius kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo juridiniam asmeniui.


Siūlymas sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka gali būti netaikomas, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
1) anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
2) antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai.